derk gekniptkopie

Het is al weer even geleden dat de betrekkelijke rust van de zomervakantie achter ons ligt. Sindsdien zijn er al weer de nodige gesprekken gevoerd met diverse stakeholders in het aardbevingsdossier, zijn er weer een aantal bestuursvergaderingen geweest, zijn de voorbereidingen voor een informatiebijeenkomst in volle gang en hebben we de eerste, echte Algemene Leden Vergadering gehad.

 Hoewel de opkomst van de ALV gering was, kunnen we toch terugzien op een geslaagde vergadering. Aanwezige leden waren bijzonder gemotiveerd en het was dan ook een constructieve en positieve vergadering waarin een aantal belangrijke besluiten genomen zijn over het Huishoudelijk Reglement en een contributie aanpassing vanaf 1 januari 2019. Verder zijn er door de leden suggesties aangedragen voor mogelijke themabijeenkomsten die we in het nieuwe jaar willen gaan organiseren. Verder zijn er leden die het bestuur graag helpen bij bepaalde activiteiten zoals de komende ledenwerving. Dit alles wordt bijzonder op prijs gesteld. Wilt u de nodige documenten en notulen nog eens rustig doorlezen, ga dan naar de betreffende webpagina.

Met dank aan de provincie gaan we de komende maanden een ledenwervingsactie houden onder alle eigenaren/bewoners van het gebouwde erfgoed. Dus niet alleen monumenten, maar ook karakteristieke en beeldbepalende panden. Aangezien we niet van alle leden over de adresgegevens beschikken, kan het zijn dat een grote groep leden de uitnodiging om lid te worden ook ontvangt.

In één van de reguliere vergaderingen met de provincie is uitgebreid gesproken over de twee subsidieregelingen die ten doel hebben het onderhoud aan het gebouwde erfgoed weer vlot te trekken. Het is goed te horen dat er massaal gebruik gemaakt wordt van beide regelingen. Dat is een positief signaal. Maar er zijn ook enkele kanttekeningen te maken. Zo is het invullen/aanvragen van de “grote” subsidieregeling voor particuliere eigenaren bijna niet te doen. De provincie is zich hier van bewust en is bezig om hier een oplossing voor te vinden. Daarnaast zullen er nog enkele aanpassingen gedaan worden en hebben we er op aangedrongen de termijn van 2018 te verlengen. Dit gaat gebeuren. Het probleem is dat alle onderhoudswerkzaamheden niet in 2018 kunnen worden uitgevoerd vanwege beperkte beschikbaarheid van schilders, aannemers, etc. U hoort hier binnenkort meer over.

Wat betreft het schadeherstel en de schadepreventie (het versterken) maken we ons grote zorgen over de impasse waarin beide processen zich bevinden. Het schadeherstel is nu in handen van het TCMG: in februari hebben we per brief aan de minister laten weten dat we een groot vraagteken plaatsen of dit instituut wel de nodige verbetering brengt. Tot op heden blijkt dat we helaas gelijk hebben gekregen. Maar wat ons het meeste stoort is dat het vrijwel niet mogelijk is om met het TCMG in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen voor een soepel schadeherstel procedure voor het gebouwde erfgoed. Wij maken ons hier dan ook grote zorgen over en gaan de komende maanden flink lobbyen om gehoord te worden. Hierop vooruitlopend hebben zijn we bezig een informatieavond te organiseren voor leden en aspirant leden op 14 november a.s. in de mooie Kabzeel kerk in Appingedam (Amsterdamse School door architect Reitsema). Meer informatie hierover vindt u op onze website (zie "leden" -> “bijeenkomsten” in het menu). U bent van harte welkom. Toegang is gratis.

Het bestuur is verder druk bezig de vereniging te professionaliseren: gezien het groeiende leden aantal is dit nodig. We gaan het komende jaar over tot automatische incasso van de contributie. Het is nu een tijdrovende procedure om alle contributies op tijd te innen. Er ligt inmiddels een begroting over 2019 welke eveneens gepubliceerd is op de website. Ook zijn we in gesprek met enkele gegadigden voor een positie in de Raad van Advies. Wij gaan er vanuit dat we deze Raad van Advies op 1 januari a.s. bekend kunnen maken.