Wat willen wij bereiken
Wat willen wij bereiken? Voor al onze leden, eigenaar van een rijksmonument, gemeentemonument, karakteristiek- of beeldbepalend pand, willen wij het volgende bereiken:   → Alle gebouwde erfgoedpanden krijgen eenzelfde, beschermde status in dit als “rampgebied” aan te merken aa...
Onze visie, missie en strategie
Onze visie op de aardbevingsproblematiek   Het Cultureel Erfgoed in de regio van de provincie Groningen wordt bedreigd door de gevolgen van de mijnbouwaktiviteiten in dit gebied. Het gaat hierbij om zowel schade die herstelt moet worden, preventieve maatregelen om schade te voorkomen en, ni...
VGME - Vereniging Groninger Monument Eigenaren
Vereniging Groninger Monument Eigenaren VGME   Wie zijn wij? Wij zijn een vereniging van eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke én beeldbepalende panden die te maken hebben met schade als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen. Iedereen die ...
Hebt u een nieuwtje? Plaats het op onze erfgoed community
Als lid of donateur hebt u de mogelijkheid anderen te laten delen in wat u interessant vindt. Of het nu om een foto gaat, een rapport of een link naar een intererssante website. Hier kunt u uw nieuws delen... Pinned Items Recent Activities ...
Kritische kanttekeningen over het nieuwe protocol - brief aan minister Wiebes
Onderstaand de brief die op 8 februari naar de heer Wiebes is gestuurd. Ondewerp is het nieuwe schadeprotocol waar het bestuur kritisch naar heeft gekeken. Wij zijn van mening dat het nieuwe schadeprotocol een aantal essentiele tekortkomingen heeft die met name voor veel van onze leden onacceptabel ...
Onze zorgen over het bedreigde erfgoed - brief aan minister van Engelshoven
Onderstaand de brief die onlangs naar mevrouw van Engelshoven, minister van OCW,  is gestuurd. Hierin uiten wij onze zorgen over de schaal waarop en de snelheid waarmee de sloop van het erfgoed in onze provincie wordt bedreigd. Wij zijn van mening dat dit moet veranderen: zorgvuldiger en geen 1...
Wat willen wij bereiken?
Wat willen wij bereiken? Wat wij als belangenbehartiger voor onze leden willen bereiken is het volgende: vanwege de geheel eigen problematiek van het gebouwde erfdgoed wat betreft regelgeving en de benodigde specifieke kennis over het restaureren van ons erfgoed willen wij goede afspraken maken m...
Ons forum: waar kunt u heen met uw vraag?
Op de nieuwjaarsbijeenkomst van 10 januari j.l. in Zandeweer is gebleken dat er een hoop vragen zijn bij de leden. Maar ook dat men graag bereid is eigen ervaringen te delen, ongeacht of ze nu positief of negatief zijn. Opmerkingen, sugggesties, vragen: de leden willen deze graag kwijt. Het bestuur ...
Uitslag enquête digitale ledenlijst
Inmiddels is ook de uitslag bekend over de enquête die we hebben gehouden onder de leden over het wel of niet beschikbaar zijn van een digitale ledenlijst. Ook in deze enquête is een duidelijk signaal afgegeven door de leden: het bestuur heeft op basis van deze uitslag dan ook een beslissing genomen...
Wat willen wij bereiken
Onze visie, missie en strategie
VGME - Vereniging Groninger Monument Eigenaren
Hebt u een nieuwtje? Plaats het op onze erfgoed community
Kritische kanttekeningen over het nieuwe protocol - brief aan minister Wiebes
Onze zorgen over het bedreigde erfgoed - brief aan minister van Engelshoven
Wat willen wij bereiken?
Ons forum: waar kunt u heen met uw vraag?
Uitslag enquête digitale ledenlijst

Deel uw nieuws...

Pinned Items
Recent Activities
Er zijn hier nog geen activiteiten

 

 

 

flyer