logo vvgme schaduwWoensdag 10 januari j.l. had de vereniging zijn eerste nieuwjaarsbijeenkomst. Tegen alle verwachting in was de opkomst bijzonder groot: er waren tegen de 100 leden en andere geinteresseerden! Stoelen moesten erbij gehaald worden. Geen gebrek aan belangstelling dus. Of de recente beving bij Zeerijp en de 'kraakactie' in Middelstum van invloed geweest zijn, weten we niet. Maar het is aannemelijk dat deze beide gebeurtenissen in positieve zin hebben bijgedragen aan de belangstelling.

 

Welkom

IMG 0153Na een kort welkomstwoord door de 'dag'voorzitter Goos Gosling Slotegraaf, gaf hij het woord aan de voorzitter voor een korte update sinds de oprichting van de vereniging in april vorig jaar. Bijzondere gasten vanavond waren Mariska de Lange en Marco Datema: de 'krakers' van een karakteristiek pand in Middelstum dat op de nominatie stond te worden gesloopt. Dankzij hun actie is dit voorkomen en is er, ook landelijk gezien, bijzonder veel aandacht geweest voor ons mooie erfgoed. De invloed van de publieke opinie heeft gewerkt! Iets wat we niet moeten vergeten in onze strijd voor het behoud van het erfgoed.  

Korte update

De voorzitter, Derk Kremer, stond kort stil bij de activiteiten van de afgelopen maanden. Veel energie is gestoken in het bekend maken van de vereniging bij de belangrijke stakeholders in het aardbevingsdossier zoals de provincie, het ministerie van OCW, het ministerie van EZK en het NCG. Belangrijke contacten op zowel beleidsniveau als bestuursniveau. DIt vergemakkelijkt het lobbywerk voor de komende periode. Opvallend was dat alle stakeholders zich bijzonder positief hebben uitgelaten over het initiatief over de oprichting van de vereniging van eigenaren. Ook zijn er goede contacten met andere erfgoedinstellingen en ook hiermee is afgesproken om gezamenlijk op te trekken. Ook zij zagen ons als een welkome aanvulling op de reeds bestaande erfgoed organisaties.

De voorzitter benadrukte dat het bestuur uit vrijwilligers bestaat en 'het er even bij moeten doen'. Naast hun normale werkzaamheden. Dat had tot gevolg dat het contact met de leden een tijdje minder is geweest. Maar hij gaf ook aan dat het sinds kort is veranderd: er wordt nu regelmatig een nieuwsbrief verstuurd. Komende tijd zal het contact met de leden worden opgevoerd, maar ook zijn er initiatieven om het contact tussen de leden onderling mogelijk te maken en te stimuleren. Uitwisselen van kennis en ervaring is per slot van rekening één van de doelstellingen van de vereniging. 

Speerpunten

Voor het bestuur is het, na een dik half jaar bezig te zijn geweest, steeds duidelijke geworden waar de prioriteiten liggen en waar op gelet moet worden in het gehele krachtenspel dat binnen het aardbevingsdossier gaande is. In december zijn er een zestal speerpunten benoemd: het komende jaar zal het bestuur zich inspannen om deze speerpunten onder de aandacht te brengen en, waar mogelijk, om te zetten in concrete resultaten. De voorzitter geeft aan dat de vereniging steeds meer erkenning krijgt en gezien wordt als een belangrijke spreekbuis namens de eigenaren van ons erfgoed.

Status aparte

Ook geeft de voorzitter aan dat het bestuur zich grote zorgen maakt om de bedreigde karakteristieke en beeldbepalende panden in onze provincie. Waar rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten een zekere bescherming genieten, is dat bij de eerste categorie niet het geval. Karakteristieke en beeldbepalende panden zijn in feite vogelvrij. Wij streven dan ook naar een minimale bescherming van deze panden: onze Status Aparte!

Ons model

figuur procesmodel vgmeAan de hand van het spaghettidiagram ging de voorzitter nog even kort in op ons model. Dit model is de basis voor onze oplossingsgerichte benadering. In dit model staat de gedupeerde eigenaar centraal. Hij of zij heeft de regie over het gehele proces van restaureren, herstellen en preventief versterken. Ondersteund door een restauratie architect en rekening houdend met de huidige wet- en regelgeving. Verder heeft het de eigenaar een rechtstreekse relatie met de aansprakelijke partijen: een relatie waarop zo weinig mogelijk ruis aanwezig mag zijn. Dit is de relatie waarbinnen de schade geclaimd wordt en de financiering geregeld moet worden. Al of niet gefaciliteerd door instanties als het NCG of de provincie. Dit model is gepresenteerd bij de diverse stakeholders en is positief ontvangen. Voor ons is dit model de basis voor ons eigen protocol voor het erfgoed.

 Het Erfgoedloket

De eerste presentatie van deze avond werd verzorgd door Eefje van Duin van Libau. Zij heeft een presentatie gegeven over het erfgoedloket zoals dat onlangs is opgezet door Libau. Subsidieverstrekker voor dit project is de provincie Groningen. Het erfgoedloket is het centrale informatiepunt voor alle eigenaren en bewoners van erfgoed in het aardbevingsgebied van de provincie Groningen. Een kort overzicht:

 • Erfgoedloket
  voor eigenaren en bewoners van monumentale en karakteristieke panden met vragen in relatie tot schade en versterking.
 • Doel
  deskundig en onafhankelijk vragen beantwoorden over bijvoorbeeld regelgeving, procedures, duurzaamheid, herbestemming en/of financiering.
 • Hoe?
  telefonisch, per mail en social media, bereikbaar, Pakhuis open en keukentafelgesprekken, website met oa FAQ’s, folder met algemene informatie voor eigenaren.

Na afloop van de presentatie was er gelegenheid tot het stellen van vragen over het erfgoedloket. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. Uiteraard konden lang niet alle vragen gesteld en beantwoord worden, maar men werd in de gelegenheid gesteld deze vragen schriftelijk in te dienen. Hier wordt op teruggekomen. WIlt u meer informatie of de contactinformatie? Ga dan naar www.erfgoedloketgroningen.nl

Een integraal plan

DoodstilDe tweede presentatie op de nieuwjaarsbijeenkomst werd verzorgd door restauratie architect Kor Holstein en Douwe van der Zee, bouwkundige van het Groninger Landschap en tevens opdrachtgever. De presentatie ging over een mogelijke aanpak van een integraal plan voor het herstellen van schade, het preventief versterken en het restaureren van delen van de villa Barmerhoek in Doodstil. Sinds kort in eigendom bij het Groninger Landschap en op termijn bedoeld voor bewoning. 

Kor heeft keurig uitgelegd wat er bij de aanpak van een dergelijk plan komt kijken en hoe, met respect voor de karakteristieke elementen van het monument, er een integraal herstelplan wordt vastgelegd. Het is een complex gebeuren, niet alleen vanwege de complexiteit van het gebouw zelf, maar ook door de wet- en regelgeving en de instanties die betrokken zijn bij het herstel. Uitgebreid is ook ingegaan op het de mate van versterken. In principe zijn er verschillende versterkingsniveau's: deels wettelijk bepaald (NEN) en deels verwoord in een NPR. Maar voor een monument gelden er ook weer uitzonderingen. Duidelijk is dat het belangrijk is dat uit de verschillende mogelijkheden keuzes worden gemaakt door de eigenaar zelf: per slot gaat het om zijn eigendom en zijn veiligheid. Hij of zij bepaalt de mate van versterken, het herstel en wat wel of niet wordt gerestaureerd. 

Door Kor is ook duidelijk aangegeven dat goed onderhoud belangrijk is voor een monument: zeker als deze bedreigd wordt door het geweld van aardbevingen. Een goed onderhouden pand is sterker dan een slecht onderhouden pand. De provincie ziet dit ook en gaat dit jaar met subsidies proberen het onderhoud aan de monumenten te stimuleren. De doorlooptijd van het opzetten van een dergelijk uitgebreid herstelplan is al gauw 1 jaar. Uiteraard waren er veel vragen en was er ook veel discussie. Helaas was de tijd beperkt om hier uitgebreid op in te gaan. 

Alle presentatie staan elders op de website.
(alleen voor leden) 

Discussie

IMG 0152Na de pauze was er tijd voor vragen en discussie. Maar ook het geven van adviezen of het geven van ervaringen behoorde tot de mogelijkheid. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt en de bijeenkomst liep daardoor al gauw uit tot na tien uur. Maar zelfs dan was de tijd te kort om iedereen aan de beurt te laten of alle vragen te kunnen beantwoorden. Verder werd nog even benadrukt dat de presentatie over het maken van een integraal herstelplan één van de vele voorbeelden is hoe een dergelijk plan op te zetten en dat we daar de komende tijd meer sprekers voor zullen uitnodigen om hun visie onder de aandacht te brengen. Ook is uitgebreid ingegaan op het dilemma van behoud van het pand versus veiligheid van de bewoners (near collapse criterium). Ook dit is een onderwerp voor een volgende themabijeenkomst. Ook werd duidelijk dat er veel onvrede was over de manier waarop men door instanties als het NCG en CVW werd behandeld. Reden te meer om onze benadering door te zetten waarin deze instanties een minder prominente rol spelen.

Elders zal aandacht besteed worden waar u met uw vragen terecht kunt op onze website en hoe u een discussie kunt starten als lid van de vereniging.

Hoe verder?

twitterberichtDe voorzitter sloot de bijeenkomst af door iedereen te bedanken voor de inzet en voor de belangstelling voor deze avond en de grote opkomst. In het bijzonder werden de sprekers bedankt voor hun bijdrage aan een succesvolle avond. 

De voorzitter stelde dat, gezien de hoge opkomst en de levendige discussie, de vereniging zeker bestaansrecht heeft. Het stimuleert het bestuur om vooral door te gaan op de ingeslagen weg. Voor dit jaar zal het druk worden. Maar hij gaf ook aan dat het contact met de leden en tussen de leden onderling steeds belangrijker gaat worden. Hij wees in dit verband ook nog op de digitale ledenlijst die voor elk lid is in te zien op de website. Maar hij wees ook op het belang dat iedereen zijn of haar profiel zo volledig mogelijk invult. Vanwege privacy is inloggen natuurlijk noodzakelijk alvorens de ledenlijst te kunnen bekijken.

Tot slot somde hij nog enkele punten op waar de komende tijd veel aandacht aan besteed zal worden. Deze zijn:

 • verder lobbyen voor een goede oplossing voor de eigenaren bij de politiek en de stakeholders;
 • aantal pilotprojecten starten op basis onze oplossingsgerichte benadering en waarbij elke eigenaar ondersteund wordt door een restauratie architect waarin hij of zij vertrouwen heeft;
 • verder professionaliseren onze vereniging:
  
- het samenstellen van Raad van Advies
  
- het verder bemannen van de commissies: bouwkundig, juridisch en erfgoed
 • OCW moet op ministerieel niveau ingeschakeld worden voor het behoud erfgoed;
 • intensiveren contact met leden: dat betekent meer van deze bijeenkomsten, het organiseren van huiskamerbijeenkomsten en het opzetten van een forum op internet;
 • werven leden en donateurs: voor een nog groter draagvlak en om de vereniging een nog steviger onderhandelingspositie te geven.

De voorzitter raadt iedereen aan om de nieuwsbrieven de komende tijd in de gaten te houden en vooral te gaan lezen.

Na afloop werd er nog even gezellig nagepraat onder het genot van een drankje. Daarna ging iedereen huiswaarts.

 {KomentoEnable}