Sloop is geen optie ...

derk gekniptkopieDe komende tijd wordt het druk voor het bestuur: de vereniging begint 'op stoom' te komen. Wij beseffen dat we prioriteiten moeten gaan stellen. Deze prioriteiten zullen in belangrijke mate bepaald worden door de speerpunten die we gaandeweg hebben gedefinieerd. Belangrijkste speerpunt is natuurlijk het komen tot oplossingen voor onze leden als het gaat om schadeherstel, schadepreventie en waardecompensatie. Maar er zijn meer speerpunten... 

Om tot goede oplossingen te kunnen komen, is er draagvlak nodig. Draagvlak bij onze leden, maar ook van de kant van de politiek, provincie,  gemeenten, diverse erfgoedinstellingen, etc.  Het bestuur is dan ook druk bezig aan het bouwen van een netwerk waarmee we dit mogelijk kunnen maken. De komende tijd zitten we aan tafel bij bestuurders en ambtenaren van zowel provincie, gemeenten als het Ministerie van OCW waarbij we onze visie kenbaar zullen maken en aandacht vragen voor de specifieke problematiek van ons erfgoed.

Maar ook het draagvlak bij onze leden is belangrijk: pas dan kunnen we echt een vuist maken richting instanties die belast zijn met het oplossen van de schadeproblematiek. Wij willen niet dat er óver ons beslist wordt, maar mét ons! Om het draagvlak te vergroten, willen we meer contact met onze achterban. Ook dit is één van de speerpunten en past in de doelstelling van het uitwisselen van kennis en ervaring. 

Tijdens de ALV is er door enkele leden het idee geopperd om een soort van kleine gespreksgroepen te gaan organiseren. Voordat we hiermee starten, willen we graag weten of er serieuze belangstelling voor is. Dit willen we doen middels een kleine enquete, waarover meer elders in deze nieuwsbrief. 

Verder hebben we plannen om in het nieuwe jaar (en mogelijk eerder) themabijeenkomsten te organiseren. Deze themabijeenkomsten moeten passen in de visie die wij hebben voor wat betreft het vinden van oplossingen voor de schadeproblematiek. Zoals al eerder aangegeven in de ALV, willen wij oplossingen waarbij de eigenaar zelf weer centraal staat. De oplossing heeft overeenkomsten met het project "Heft in eigen hand" zoals door het NCG gedefinieerd voor elke eigenaar in het aardbevingsgebied. Gezien onze specifieke problematiek, zullen we hierover goede afspraken moeten maken. De eerste themabijeenkomst zal een presentatie zijn over een voorbeeld van een dergelijke aanpak.

In korte tijd hebben zich bijna honderdvijftig leden aangemeld voor onze vereniging. Op zich geen slecht resultaat voor een vereniging die nog onvoldoende bekend is. Zo blijkt steeds weer. Maar uiteraard willen we graag meer leden. Want hoe meer leden, hoe sterker onze positie in het krachtenveld van NCG, NAM en Overheid. Het werven van leden is de komende tijd dan ook een ander speerpunt van het bestuur. Op dit moment wordt druk overlegd met een andere erfgoedinstelling over het opzetten van een grote mailing. Maar ú kunt ons ook helpen: kent u een eigenaar van een monument of karakteristiek pand? Vertel hem of haar over onze vereniging en vraag of ze lid willen worden. Voor slechts € 5,00 per jaar kan dat toch geen reden zijn om niet lid te worden. 

Tot slot wil ik u graag wijzen op een tweetal kleine onderzoeken. De eerste betreft het al of niet beschikbaar stellen van een digitale ledenlijst of onder welke voorwaarden. Een dergelijke lijst is uiteraard een voorwaarde om onderling contact te kunnen leggen. Het tweede onderzoek gaat over het al of niet organiseren van (kleine) gespreksgroepen. Gespreksgroepen waarbinnen leden onderling kennis en ervaring kunnen uitwisselen en informeren over de gang van zaken. Beide onderzoekjes kosten nog geen 10 minuten. Wij zouden het op prijs stellen als u hieraan mee wilt doen. Uw mening is belangrijk voor ons! Elders in deze nieuwsbrief meer daarover.

 

Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed