Schadeherstel

Display:

(Rijks)monumenten en overig cultureel erfgoed vereisen een goede, deskundige en respectvolle aanpak daar waar het gaat om herstel en behoud. Veel van ons cultureel erfgoed is ‘toevertrouwd’ aan (particuliere) eigenaren en beheerders, welke over het algemeen met de nodige zorg hierover waken. Echter, niet alle eigenaren en beheerders zijn, om wat voor reden dan ook hiertoe in staat. Ten behoeve van de instandhouding van dit cultureel erfgoed is, in aanvulling op het Schadeprotocol van de NAM, deze Handreiking Herstel voor Monumenteneigenaren opgesteld. Deze Handreiking heeft tot doel een eigenaar te ontzorgen. Daarnaast kan het bijdragen aan een snellere doorloop van eventueel benodigde procedures.

Provincie groningen heeft 2.772 Rijksbeschermde monumenten, enkele gemeentelijke monumenten en 50 gebieden ‘Beschermd Stads- en Dorpsgezicht’. Hiervan is een groot aantal Rijksmonumenten gesitueerd boven de aardgaswinlocaties van de NAM. Tot eind 2013 is bij 350 van deze objecten schade gemeld als gevolg van de aardbevingen die in het gebied voorkomen. Het schadeherstel van de rijksmonumenten vraagt bijzondere aandacht vanwege de monumentale status en de wettelijke voorschriften die daaraan verbonden zijn. Deze bijzondere status vraagt om een eigen aanpak van monumenten binnen de schade-afhandeling door de NAM. Daarnaast dient ook de eigenaar zich bewust te zijn van de monumentale status van zijn eigendom