De één loket gedachte: de toegankelijkheid tot kennis, geldstromen, vergunningen e.d. eenvoudiger en overzichterlijker maken voor onze leden

De route naar perspectief...

het hebben van perspectief voor een eigenaar van een erfgoedpand is een belangrijke voorwaarde voor de instandhouding van ons kostbare erfgoed

Image
Zienswijze aanpak

Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het ontwikkelen van een zienswijze op de aanpak van het erfgoed in het aardbevingsgebied.

Tegelijkertijd is er aan gewerkt om deze zienswijze bij divere stakeholders onder de aandacht te brengen.

Het resultaat is de start eind 2019 van een Verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van een mogeljke pilot om de zienswijze over de aanpak van de VGME. te toetsen aan de praktijk.  

Deze zienswijze is op de bijeenkomst van 5 november 2019 gepresenteerd. 

Uitvoeren pilot

Een spannende fase wordt het uitvoeren van een pilot voor een beperkt aantal erfgoedpanden. 

Indien aan de vóóraf vastgelegde criteria wordt voldaan, kan de uitrol van de integrale aanpak plaatsvinden naar alle erfgoedpanden: rijksmonumenten, gemeentemonumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden.

erfgoed
Erfgoed:
wat verstaan wij daaronder?

Onder het gebouwde erfgoed verstaan wij alle rijksmonumenten, gemeentemonumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden.

Oftewel een Groninger Monument®

dit beeldbepalend pand is behouden gebleven

Image

ZIENSWIJZE AANPAK

Kernpunten van onze zienswijze op de aanpak van het erfgoed

1
de eigenaar staat centraal in het gehele proces: de eigenaar als opdrachtgever voor alles wat er aan zijn pand gebeurt
2
sloop is geen optie: 150% criterium van tafel voor karakteristieke en beeldbepalende panden moet van tafel
3
versterkingsnormen zijn richtinggevend en niet alles bepalend voor het erfgoed: de eigenaar beslist hoe ver hij of zij wil gaan met het versterken
4
Integrale aanpak voor elke erfgoed eigenaar: het maximaal benutten van koppelkansen
6
het werken aan erfgoed is maatwerk: het vereist specialistisch onderzoek én deskundigheid
7
alle financieringsvormen samenbrengen in één bestaande entiteit (zie weergave éénloket gedachte)
8
samenbrengen van schaarse (erfgoed)deskundigheid in één bestaande entiteit (zie weergave éénloket gedachte)
9
de eigenaar wordt in het gehele proces begeleid door een eigen (restauratie)architect: hiermee wordt een vraaggerichte aanpak bereikt i.p.v. een aanbodgerichte aanpak
10
het recht om het pand terug te brengen in de oorspronkelijke staat na de bevingsperiode
11
vóórfinanciering initiatiefase: doelstelling, haalbaarheid en planvorming (zie stappenplan)

"Om het spoor niet bijster te raken in dergelijke schema's heeft de eigenaar wel het vertrouwen en begeleiding nodig van een restauratie architect"

VERKENNEND ONDERZOEK

Status van het onderzoek

Oplevering van het rapport

In januari is het rapport, conform de afspraak, opgeleverd door Pieter Siebinga

Image

startpunt van het verkennend onderzoek op 5 november j.l. in Midwolda