De structuur van de vereniging

Leden

Leden zijn eigenaren/bewoners van een rijksmonument, gemeentelijk monument, beeldbepalend of karakteristiek pand in het ruime aardbevingsgebied. Zij hebben invloed op het beleid van het bestuur en de benoemingen. Jaarlijks komen de leden in een vergadering bijeen

Commissies

Een commissie ondersteund het bestuur op verschillende manieren. Dat kan zijn door het bestuderen van rapporten, het volgen van (technische) ontwikkelingen of het organiseren van bijeenkomsten. De commissieleden hoeven geen lid of donateur te zijn van de vereniging. Er kunnen meerdere commissies worden ingesteld

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit leden. Zij doen dit op basis van vrijwilligheid. Een sterk punt is de motivatie van het bestuur: zij zijn goed op de hoogte met alle ins en outs van het aardbevingsdossier. In de meeste gevallen zijn zij zelf ook gedupeerd door de gaswinning en hebben de nodige ervaring met de bevingsinstanties. Zij begrijpen uw situatie als geen ander

Raad van Advies

De leden van de Raad van Advies kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur. Voor het bestuur vormt de RvA een belangrijk klankbord als het gaat om de te volgen koers. Samen met het bestuur beschikken zij over een stevig netwerk bij de stakeholders in het dossier. De Raad van Advies werkt op basis van vrijwilligheid

Onze speerpunten

Koesteren erfgoed

Primair gaat het om de veiligheid van de eigenaar in dit gebied, maar ook de belangen van het behoud van het erfgoed zijn belangrijk: er moeten voldoende maatregelen getroffen worden dat het gebouwde erfgoed deze gaswinningsperiode kan doorstaan. Daarbij moet er een goed evenwicht zijn tussen het versterkingsniveau en de veiligheid van de eigenaar, waarbij de laatste uiteindelijke beslist

Bijzondere bescherming

Alle rijks- en gemeentelijke monumenten, beeldbepalende en karakteristieke panden dienen een bepaalde minimumbescherming en -behandeling te krijgen gedurende de gaswinningsperiode en de seismisch actieve periode er na. Dit als gevolg van de bijzondere situatie die is ontstaan in het bedreigde gebied als gevolg van menselijk handelen

Eigenaar centraal

De eigenaar moet centraal gesteld worden in het proces en hij of zij moet de regie weer volledig in eigen handen hebben. De eigenaar heeft het laatste woord als het gaat om de manier van herstellen, de mate Van versterken en het bepalen van de waarde van zijn of haar eigendom. Zijn keuze kan en mag geen consequenties hebben voor de aansprakelijkheid in geval van calamiteiten. De aansprakelijke partijen blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van de aardbevingen

Pragmatische aanpak

Primair gaat het om de relatie tussen eigenaar en aansprakelijke partij(en). Op deze lijn dient zo weinig mogelijk ruis te ontstaan en instanties als het NCG dienen hierin slechts een faciliterende rol te hebben. Dit is de basis om gezamenlijk vanuit het conflictmodel naar een oplossingsmodel te werken. In dit model dient vooral gestuurd worden op het verlagen van de indirecte kosten: deze staan momenteel in geen verhouding met de schadevergoedingen. Ons oplossing van de integrale aanpak is hierop gebaseerd

Erfgoedfonds

Er dient een fonds te komen van waaruit de financiering plaats vindt van het herstellen van de schade, de eventuele versterkingen, restauraties, onderhoud en verduurzaming. De financiering zal gedeeltelijk voor rekening van de eigenaar zijn en gedeeltelijk voor rekening van de aansprakelijke partijen

Governance

Er dient minder sturing te zijn vanuit EZK, meer vanuit OCW en vanuit de regio zelf. Er moet gelobbyd worden bij de politiek en beleidsmakers als het gaat om het realiseren van de genoemde speerpunten. Dit geldt voor zowel de lokale overheid als de landelijke overheid. De rol van EZK moet in evenwicht zijn met die van OCW en de regionale overheden als het gaat om bescherming van het bedreigde erfgoed in het aardbevingsgebied. De bestuurlijke ‘neuzen’ moeten met betrekking tot erfgoedbescherming de juiste kant op komen te staan

Stuur een mail

Contact

06 21 805 668
(voorzitter)

secretariaat@groningermonument.nl

Hoofdweg 171
9681 AD Midwolda