Sinds de oprichting van de vereniging, bijna 3 jaar geleden, hebben we veel tijd en energie gestopt in het opbouwen van een netwerk bij de stakeholders in het aardbevingsdossier. Met succes! We worden gezien, en erkend, als de spreekbuis van de eigenaren van al het gebouwde erfgoed in het ruime aardbevingsgebied.  Hoewel nog niet direct zichtbaar, is onze invloed wel merkbaar. O.a. in de Tijdelijke Wet Groningen. Meer over onze invloed zult u horen op de Algemene Leden Vergadering die gepland staat voor eind maart. 

Maar waarom wordt het een spannend jaar?

Sinds de oprichting maken wij ons sterk voor een goede oplossing van de aardbevingsproblematiek voor alle eigenaren van een rijksmonument, gemeentemonument, karakteristiek of beeldbepalend pand. Een oplossing die de eigenaar weer perspectief biedt. Veel instanties zeggen de eigenaar centraal te stellen, maar geven hier vervolgens geen invulling aan. Wij wel. Dat kunt u terugzien in onze zienswijze zoals deze ook op onze website staat. Naar aanleiding van onze zienswijze is, met steun van de minister van OCW en de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie (Miriam Wulfse), in november een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van de aanpak zoals de vereniging deze graag ziet. Een aanpak waarin de eigenaar centraal staat en hem of haar weer perspectief geboden wordt. Maar ook een aanpak waarin zo veel mogelijk gebruik gemaakt wordt van koppelkansen. Het onderzoek, in opdracht van de VGME uitgevoerd door Pieter Siebinga (oud-directeur van het Restauratiefonds), is afgerond en bevind zich in de rapportage fase. Vooruitlopend op de conclusies en aanbevelingen in dit rapport, kunnen we stellen dat, wat betreft onze zienswijze en aanpak, alle lichten op groen staan. Alle partijen willen meewerken om het een kans te geven. Binnenkort zullen we dit rapport, waar ook enkele leden aan hebben meegewerkt, presenteren aan u allen. 

Van aanbodgericht naar vraaggericht!

Kenmerkend voor onze zienswijze is de kanteling van een aanbodgerichte aanpak (zoals deze nu is) naar een vraaggerichte aanpak. Maar wat betekent dat voor u? Tot nu toe is de situatie dat er op uw deur wordt geklopt op verschillende momenten: voor het versterken zal op enig moment de NCG bij u aan de deur kloppen (of heeft dat al gedaan), voor het afhandelen van de schade klopt het TCMG op enig moment bij u aan de deur en verder kloppen er nog subsidieverstrekkers bij u aan de deur wanneer er sprake is van subsidiemogelijkheden. Deze kloppen op de deur lopen niet synchroon en bovendien moet u soms erg lang wachten. Dat laatste heeft vaak een negatief effect op het noodzakelijke onderhoud en/of de restauratie van uw pand. Voorgaande is een typisch aanbodgerichte aanpak met alle nadelen van dien.

Voor de instandhouding van het erfgoed én om de eigenaar weer perspectief te bieden, gaan wij voor een vraaggerichte aanpak: wanneer u het er aan toe hebt om aan uw pand onderhoud te doen of een restauratie wilt gaan uitvoeren, doet u dat het liefst in combinatie met versterken en schadeherstel. Maar ook verduurzaming of herbestemming past hierin. Wij noemen dit gebruik maken van koppelkansen. Wanneer ú het er aan toe hebt, klopt u éénmaal op één deur! Op het moment dat het ú past: dit moment kan afhankelijk zijn van verschillende factoren. Vanaf dat moment wordt u begeleidt door een restauratie architect. Dit is de start van een drietal belangrijke stappen: wat wilt u met uw pand (de doelstelling), wat is er mogelijk (de haalbaarheid) om vervolgens over te gaan tot de planvorming. Deze 'initiatiefase' moet voor elke eigenaar van een erfgoed pand mogelijk zijn, door deskundigen begeleidt te worden en dient bovendien voorgefinancieerd te worden.

Resultaat verkennend onderzoek.

Bovenstaande, vraaggerichte aanpak is een gevolg van onze zienswijze en was het belangrijkste onderwerp van het verkennend onderzoek. Als het aan ons ligt willen we dat deze aanpak een kans krijgt. En het ziet het ernaar uit dat dit gaat lukken. Dat betekent dat ook de uitvoeringsinstanties bereid zijn mee te werken aan het slagen van deze aanpak. Maar zoals we steeds zeggen: 'de race is nog niet gelopen'. Binnenkort is het rapport definitief en zult u in de gelegenheid worden gesteld hier kennis van te nemen. Ook zullen we een speciale bijeenkomst aan dit onderwerp wijden. U wordt hierover geïnformeerd per nieuwsbrief. Houdt daarom uw mailbox de komende tijd in de gaten.

Bijeenkomsten. 

Wanneer we met alle partijen tot een akkoord gekomen zijn over deze vraaggerichte aanpak, gaan we een serie bijeenkomsten organiseren waarin de verschillende aspecten van deze aanpak aan de orde zullen komen. Deze serie bijeenkomsten zal alleen voor onze leden zijn. Daarnaast wordt er door een aantal bestuursleden hard gewerkt aan het organiseren van een aantal nieuwe bijeenkomsten in dit jaar. Meer hierover elders in onze nieuwsbrief.

Tot slot 

Zoals gezegd, 2020 wordt een spannend jaar voor de vereniging. Wij hopen binnenkort terug te komen op bovenstaande en realiseren ons dat wij uw hulp nodig hebben bij het slagen van onze plannen! Met elkaar staan we sterk en kunnen we dit tot een succes maken. 

 

 


Afdrukken   E-mailadres

U kunt alleen commentaar geven of vragen stellen als u bent geregistreerd en ingelogd.