borg 01 boven verloop

Onze organisatie

 

Hieronder vindt u alle informatie over de organisatie van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren, voorzover beschikbaar en bijgewerkt. Met dit laatste zijn we bezig. 

 • Raad van Advies

  Een Raad van Advies adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd met betrekking tot missie, visie, strategie en doelstellingen van de vereniging. Hierbij hoort de ontwikkeling en positionering van de VGME en haar thema’s. Maar ook voor het versterken van ons netwerk op strategisch niveau. 

  Een goede Raad zorgt voor continuïteit, brengt waardevolle kennis en ervaring in en houdt de bestuurders scherp. Bovendien geeft een Raad de Vereniging een sterkere positie tijdens onderhandelingen met partijen die bij de schadeherstel en -preventie betrokken zijn. 

  Wij zoeken circa vijf leden voor de Raad van Advies die kennis en ervaring hebben in één van de volgende domeinen:

  • Juridische domein

  • Publieke domein

  • Bouwtechnische domein

  • Erfgoed domein

  Hebt u interesse of weet u een geschikte kandidaat? Neem contact op met de voorzitter Derk Kremer. Telefonisch bereikbaar op 06 21 805 668 of een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Bestuur

  Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

   

   
   NAAM
   ROL/PORTEFEUILLE
   OPMERKINGEN
   

   


   


   

  derk 2

   Derk K. Kremer

  • voorzitter

  • juridische commissie

  telefoon: 0621805668

  mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

       

  goos slotegraaf

   Goos Gosling Slotegraaf

  •  secretaris

  • commissie erfgoedbehoud en -registratie

  telefoon: 0629013505

  mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

       

  johan boltendal

   Johan Boltendal

  • penningmeester

  • vice-voorzitter

  • commissie fondsenwerving

  telefoon: 0653182117

  mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

       

   

       

  fred

   Fred Kuiper

  • bestuurslid

  • commissie erfgoedbehoud en -registratie

  telefoon: 0505536791

  mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

       

  pieter bouwman

   

   

  Pieter Bouwman

  • bestuurslid

  • bouwtechnische commissie 

  telefoon: 0643485095

  mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  anonieme vrouw

   Vacature

  • bestuurslid

  • commissie relatie management

  telefoon:

  mail:

   

   

  Onderstaand artikel komt uit de statuten:

  Artikel 14. Benoeming en ontslag

  1. Door en uit de stemgerechtigde leden wordt een bestuur van ten minste drie personen gekozen. Het bestuur wijst een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester aan.

  2. Het bestuur wordt benoemd voor de periode van drie jaar. Bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een bestuurslid kan ten hoogste éénmaal worden herkozen.

  3. Een bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen dertig (30) dagen gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van de termijn van de schorsing.

  4. De wijze van verkiezing, aftreden, de taken en bevoegdheden van het bestuur worden, voor zover de statuten hieromtrent niets bepalen, geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

  5. Het bestuurslidmaatschap eindigt:

   1. door de beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.

   2. door ontslag door de Algemene Ledenvergadering.

   3. door aftreden.

   

   

 • Commissies

  Om het bestuur te ondersteunen, zullen er commissies gevormd worden die belast worden met bepaalde taken. De commissieleden zijn bij voorkeur leden of donateurs, maar dit is geen noodzaak. 

  Een overzicht van de huidige/toekomstige commissies vindt u hieronder.

  • Juridische commissie

   • het inventariseren van juridische vraagstukken met betrekking tot het erfgoed en de vereniging

   • het behandelen en/of beleggen van juridische vraagstukken met/bij juridische deskundigen

   • pubiceren juridische adviezen richting onze leden

   Bestuurlijke verantwoordelijkheid: Derk Kremer

    

   De commissie juridische zaken bestaat uit de volgende personen:

    

    
    NAAM
    ROL/PORTEFEUILLE
    OPMERKINGEN

   wout brouwer

    Wout Brouwer

    Voorzitter

   telefoon: 0629101961

   mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

    

  • Commissie fondsenwerving

   • het benaderen van externe partijen met als doel het verwerven van financiele middelen voor de vereniging

   • onderzoeken mogelijke subsidiestromen en subsidieverstrekkers

   • werven van donateurs

   Bestuurlijke verantwoordelijkheid: Johan Boltendal

    

   Het beschikken over voldoende middelen is een uitdaging voor de Vereniging. Om het werk goed te kunnen doen, is er veel geld nodig. Eén van de te vormen commissies is die voor Fondsenwerving. 

   Hebt u belangstelling om lid te worden van deze commissie of denkt u iets te kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met onze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Commissie erfgoedbehoud en -registratie

   • in kaart brengen van de problematiek met betrekking tot het erfgoed

   • monitoren van de ontwikkelingen

   • registreren van schadeherstel en -preventie aan het erfgoed

   • bewaken kwaliteit erfgoed experts die betrokken zijn bij opstellen integrale herstelplannen

   Bestuurlijke verantwoordelijkheid: Goos Gosling Slotegraaf

  • Bouwtechnische commissie

   • bespreken van de aanpak van schadegevallen aan erfgoed vanuit bouwkundig perspectief

   • idem voor schadeherstel

   • stellen van kwaliteitseisen aan specialisten/bouwkundigen die betrokken zijn bij schadeherstel en -preventie

   • in kaart brengen van signalen met betrekking tot al dan niet betrouwbare schade-experts

   Bestuurlijke verantwoordelijkheid: Pieter Bouwman

    

    
    NAAM
    ROL/PORTEFEUILLE
    OPMERKINGEN

   sjoerd

   Sjoerd van Soelen

    Voorzitter

   telefoon: 0629101961

   mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

    

  • Commissie relatie management

   • bekend maken en houden van de naam van de vereniging

   • productie en verspreiding promotiemateriaal

   • werven van leden en donateurs

   Bestuurlijke verantwoordelijkheid: Ton Keuning

   

 • Leden

  Onderstaande artikelen komen uit de statuten en hebben betrekking op de leden:

  Artikel 3. Leden

  1. De vereniging kent leden. 

  2. Om lid te worden van de vereniging dient men eigenaar, gebruiker of bewoner te zijn van een rijksmonument, provinciaal monument, gemeentelijk monument, pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht of karakteristiek pand in de provincie Groningen.

  3. Leden van de vereniging kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

  4. Het bestuur houdt een register bij waarin namen en contactgegevens opgeslagen zijn volgens opgave van de leden.

  5. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

  6. Ieder lid is gebonden aan de statuten, het huishoudelijk reglement, andere reglementen van de vereniging en besluiten van de Algemene Ledenvergadering en het bestuur.

  7. Ieder lid is gehouden belangen van de vereniging niet te schaden.

  8. Het huishoudelijk reglement kan nadere verplichtingen stellen aan de leden.

  Artikel 5. Toelating

  1. Over toelating tot het lidmaatschap, dan wel donateurschap, beslist het bestuur.

  2. Indien het bestuur toelating weigert, staat hiervoor gedurende één (1) maand na bekendmaking van dit besluit beroep open bij de Algemene Ledenvergadering.

  3. Een in lid 2 bedoelde weigering en de mogelijkheid tot beroep worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de persoon die de toelating tot het lidmaatschap is geweigerd.

  Artikel 8. Einde van het lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap eindigt door:

   1. de dood van het lid.

   2. door opzegging door het lid.

   3. door opzegging namens de vereniging. Deze opzegging kan geschieden wanneer het lid niet meer voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden gevergd dat het lidmaatschap nog langer voortduurt.

   4. door ontzetting uit het lidmaatschap. Ontzetting kan worden uitgesproken door de Algemene Ledenvergadering wanneer het lid in strijd handelt met de statuten, het huishoudelijk reglement, andere reglementen van de vereniging, besluiten van de Algemene Ledenvergadering of besluiten van het bestuur, of de vereniging anderszins op onredelijke wijze benadeelt.

  2. Opzegging door het lid kan met onmiddellijke ingang plaatsvinden.

  3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

  4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de Algemene Ledenvergadering.

  5. Tegen het besluit tot opzegging namens de vereniging staat voor de betrokkene binnen één (1) maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Ledenvergadering.

  6. De betrokkene wordt zo spoedig mogelijk van het besluit met opgaaf van reden en de mogelijkheid van beroep in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat het lid het recht heeft zich te verantwoorden op de in lid 5 bedoelde Algemene Ledenvergadering.

  Contributie

  De contributie wordt jaarlijks door de ALV bepaald. Op dit moment is de contributie minimaal € 5,00 per jaar. Uiteraard hebt u de mogelijkheid om een hogere contributie te betalen. Geef dit s.v.p. door aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

 • Donateurs

  Onderstaande artikelen komen uit de statuten:

  Artikel 4. Donateurs

  1. De vereniging kent donateurs. Donateurs worden niet aangemerkt als leden.

  2. Donateurs hebben toegang tot de activiteiten van de vereniging.

  3. Op donateurs zijn de leden 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van artikel 3 van overeenkomstige toepassing.

  4. Donateurs hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering. Zij hebben daar spreekrecht. Zij hebben geen stemrecht.

  Artikel 5. Toelating

  1. Over toelating tot het lidmaatschap, dan wel donateurschap, beslist het bestuur.

  2. Indien het bestuur toelating weigert, staat hiervoor gedurende één (1) maand na bekendmaking van dit besluit beroep open bij de Algemene Ledenvergadering.

  3. Een in lid 2 bedoelde weigering en de mogelijkheid tot beroep worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de persoon die de toelating tot het lidmaatschap is geweigerd.

  Donatie

  De minimale bijdrage van de donateurs is vastgesteld op € 5,00 per jaar. Een hogere bijdrage is altijd welkom. Neem in dat geval contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

   

 • Algemene Leden Vergadering

  Minstens één keer per jaar zal er een Algemene Leden Vergadering door het bestuur worden uitgeschreven. Deze vergaderingen kunnen worden bijgewoond door zowel leden als donateurs. Leden hebben stemrecht, donateurs niet. 

  U wordt op de hoogte gehouden via onze mailings en social media.

 • Statuten en Huishoudelijk Reglement

  De statuten kunt u downloaden/inzien door hier te klikken.

  Het huishoudelijk reglement wordt momenteel aan gewerkt.

borg 01 onder verloop