borg 01 boven verloop

Onze organisatie

 

Hieronder vindt u alle informatie over de organisatie van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren, voorzover beschikbaar en bijgewerkt. Met dit laatste zijn we bezig. 

 • Raad van Advies

   

  Wij verwachten in januari 2019 met meer nieuws te komen over de samenstelling van de Raad van Advies

 • Bestuur

  Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden. Op de informatiebijeenkomst van 14 november j.l. hebben zich vier nieuwe kandidaten aangemeld. WIj verwachten in januari 2019 met nieuws over de nieuwe samenstelling van het bestuur te komen. In de eerstvolgende ledenvergadering wordt dit dan bekrachtigd. 

  • Derk Kremer

   functie

   voorzitter

   derk 2

   telefoon

   06 21 805 668

   mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   portefeuille

   juridische commissie

   social media

   1024px LinkedIn Logo.svgtwitter logo1280px Facebook New Logo 2015.svg

   overig

    

    

  • Goos Gosling Slotegraaf

   functie

   secretaris

   goos slotegraaf

   telefoon

   0629013505

   mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   portefeuille

   commissie erfgoedbehoud en -registratie

   social media

   1024px LinkedIn Logo.svgtwitter logo

   overig

    
  • Pieter Bouwman

   functie

   bestuurslid

   pieter bouwman

   telefoon

   0643485095

   mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   portefeuille

   bouwtechnische commissie

   social media

   1024px LinkedIn Logo.svg

   overig

    

 • Commissies

  Om het bestuur te ondersteunen, zullen er commissies gevormd worden die belast worden met bepaalde taken. De commissieleden zijn bij voorkeur leden of donateurs, maar dit is geen noodzaak. 

  Een overzicht van de huidige/toekomstige commissies vindt u hieronder.

  • Juridische commissie

   • het inventariseren van juridische vraagstukken met betrekking tot het erfgoed en de vereniging

   • het behandelen en/of beleggen van juridische vraagstukken met/bij juridische deskundigen

   • pubiceren juridische adviezen richting onze leden

   Bestuurlijke verantwoordelijkheid: Derk Kremer

    

   De commissie juridische zaken bestaat uit de volgende personen:

    

    
    NAAM
    ROL/PORTEFEUILLE
    OPMERKINGEN

   wout brouwer

    Wout Brouwer

    Voorzitter

   telefoon: 0629101961

   mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

    

  • Commissie fondsenwerving

   • het benaderen van externe partijen met als doel het verwerven van financiele middelen voor de vereniging

   • onderzoeken mogelijke subsidiestromen en subsidieverstrekkers

   • werven van donateurs

   Bestuurlijke verantwoordelijkheid: Johan Boltendal

    

   Het beschikken over voldoende middelen is een uitdaging voor de Vereniging. Om het werk goed te kunnen doen, is er veel geld nodig. Eén van de te vormen commissies is die voor Fondsenwerving. 

   Hebt u belangstelling om lid te worden van deze commissie of denkt u iets te kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met onze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Commissie erfgoedbehoud en -registratie

   • in kaart brengen van de problematiek met betrekking tot het erfgoed

   • monitoren van de ontwikkelingen

   • registreren van schadeherstel en -preventie aan het erfgoed

   • bewaken kwaliteit erfgoed experts die betrokken zijn bij opstellen integrale herstelplannen

   Bestuurlijke verantwoordelijkheid: Goos Gosling Slotegraaf

  • Bouwtechnische commissie

   • bespreken van de aanpak van schadegevallen aan erfgoed vanuit bouwkundig perspectief

   • idem voor schadeherstel

   • stellen van kwaliteitseisen aan specialisten/bouwkundigen die betrokken zijn bij schadeherstel en -preventie

   • in kaart brengen van signalen met betrekking tot al dan niet betrouwbare schade-experts

   Bestuurlijke verantwoordelijkheid: Pieter Bouwman

    

    
    NAAM
    ROL/PORTEFEUILLE
    OPMERKINGEN

   sjoerd

   Sjoerd van Soelen

    Voorzitter

   telefoon: 0629101961

   mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

    

  • Commissie relatie management

   • bekend maken en houden van de naam van de vereniging

   • productie en verspreiding promotiemateriaal

   • werven van leden en donateurs

   Bestuurlijke verantwoordelijkheid: Ton Keuning

   

 • Leden

  Onderstaande artikelen komen uit de statuten en hebben betrekking op de leden:

  Artikel 3. Leden

  1. De vereniging kent leden. 

  2. Om lid te worden van de vereniging dient men eigenaar, gebruiker of bewoner te zijn van een rijksmonument, provinciaal monument, gemeentelijk monument, pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht of karakteristiek pand in de provincie Groningen.

  3. Leden van de vereniging kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

  4. Het bestuur houdt een register bij waarin namen en contactgegevens opgeslagen zijn volgens opgave van de leden.

  5. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

  6. Ieder lid is gebonden aan de statuten, het huishoudelijk reglement, andere reglementen van de vereniging en besluiten van de Algemene Ledenvergadering en het bestuur.

  7. Ieder lid is gehouden belangen van de vereniging niet te schaden.

  8. Het huishoudelijk reglement kan nadere verplichtingen stellen aan de leden.

  Artikel 5. Toelating

  1. Over toelating tot het lidmaatschap, dan wel donateurschap, beslist het bestuur.

  2. Indien het bestuur toelating weigert, staat hiervoor gedurende één (1) maand na bekendmaking van dit besluit beroep open bij de Algemene Ledenvergadering.

  3. Een in lid 2 bedoelde weigering en de mogelijkheid tot beroep worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de persoon die de toelating tot het lidmaatschap is geweigerd.

  Artikel 8. Einde van het lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap eindigt door:

   1. de dood van het lid.

   2. door opzegging door het lid.

   3. door opzegging namens de vereniging. Deze opzegging kan geschieden wanneer het lid niet meer voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden gevergd dat het lidmaatschap nog langer voortduurt.

   4. door ontzetting uit het lidmaatschap. Ontzetting kan worden uitgesproken door de Algemene Ledenvergadering wanneer het lid in strijd handelt met de statuten, het huishoudelijk reglement, andere reglementen van de vereniging, besluiten van de Algemene Ledenvergadering of besluiten van het bestuur, of de vereniging anderszins op onredelijke wijze benadeelt.

  2. Opzegging door het lid kan met onmiddellijke ingang plaatsvinden.

  3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

  4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de Algemene Ledenvergadering.

  5. Tegen het besluit tot opzegging namens de vereniging staat voor de betrokkene binnen één (1) maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Ledenvergadering.

  6. De betrokkene wordt zo spoedig mogelijk van het besluit met opgaaf van reden en de mogelijkheid van beroep in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat het lid het recht heeft zich te verantwoorden op de in lid 5 bedoelde Algemene Ledenvergadering.

  Contributie

  De contributie wordt jaarlijks door de ALV bepaald. Op dit moment is de contributie minimaal € 5,00 per jaar. Uiteraard hebt u de mogelijkheid om een hogere contributie te betalen. Geef dit s.v.p. door aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

 • Donateurs

  Onderstaande artikelen komen uit de statuten:

  Artikel 4. Donateurs

  1. De vereniging kent donateurs. Donateurs worden niet aangemerkt als leden.

  2. Donateurs hebben toegang tot de activiteiten van de vereniging.

  3. Op donateurs zijn de leden 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van artikel 3 van overeenkomstige toepassing.

  4. Donateurs hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering. Zij hebben daar spreekrecht. Zij hebben geen stemrecht.

  Artikel 5. Toelating

  1. Over toelating tot het lidmaatschap, dan wel donateurschap, beslist het bestuur.

  2. Indien het bestuur toelating weigert, staat hiervoor gedurende één (1) maand na bekendmaking van dit besluit beroep open bij de Algemene Ledenvergadering.

  3. Een in lid 2 bedoelde weigering en de mogelijkheid tot beroep worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de persoon die de toelating tot het lidmaatschap is geweigerd.

  Donatie

  De minimale bijdrage van de donateurs is vastgesteld op € 5,00 per jaar. Een hogere bijdrage is altijd welkom. Neem in dat geval contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

   

 • Algemene Leden Vergadering

  Minstens één keer per jaar zal er een Algemene Leden Vergadering door het bestuur worden uitgeschreven. Deze vergaderingen kunnen worden bijgewoond door zowel leden als donateurs. Leden hebben stemrecht, donateurs niet. 

  U wordt op de hoogte gehouden via onze mailings en social media.

 • Statuten en Huishoudelijk Reglement

  De statuten kunt u downloaden/inzien door hier te klikken.

  Het huishoudelijk reglement wordt momenteel aan gewerkt.

borg 01 onder verloop