Voor de Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) is de zomer echt voorbij, zij maakt zich op voor stevige stappen in de oplossingen rond de mijnbouwschade en de voorkoming van schade. Stappen die veroorzaken dat Groninger monumenten in brede zin gerespecteerd worden, de eigenaren als volwaardige gesprekspartners gezien worden en de NAM/Overheid haar verantwoordelijkheid neemt in relatie tot behouden van zichtbare Groninger historie.

 

In een overleg tussen VGME en de Nationaal Coördinator Groningen/ Hans Alders (NCG) zijn vorige maand onderwerpen besproken om enerzijds uit te dragen wat de standpunten zijn van de VGME als belangenvereniging van monumenteigenaren. Anderzijds om van de NCG duidelijkheid te krijgen wat zijn visie is in relatie tot deze specifiek groep gebouweigenaren is.

VGME stelt zich op het standpunt dat rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende/karakteristieke panden vragen om behoud. Dit culturele erfgoed mag niet enkel op economische gronden toekomstbestendig gemaakt worden, de culturele waarde is van dien aard dat dat soms amper in geld uit te drukken is.
De NCG erkent dit en heeft dit ook in het recente Erfgoedprogramma benadrukt. Eigenaren die hun gebouw onderhouden en koesteren mogen niet gestraft omwille van ‘wat is de marktwaarde…..?’
De VGME maakt hierbij de aantekening dat de NAM/CVW al jaren (!) temporiseert waardoor menig monumenteigenaar met de handen in het haar zit. Regulier onderhoud kan niet gedaan worden omdat schade niet hersteld wordt en/of versterking uitblijft. De molen van Westerwijtwerd is hiervan een sprekend voorbeeld.

De NCG heeft expliciet aangegeven dat hij graag het gesprek blijvend aangaat met VGME. Het verbinden van de achterban, meer dan 1500 Rijksmonumenteigenaren en een veelvoud aan gemeentelijke monumenten, biedt gelegenheid om via de VGME te communiceren.
De VGME wordt hiertoe betrokken in regulier overkoepelend overleg om daarmee de belangen van haar leden te kunnen vertegenwoordigen.

Beeldbepalende/karakteristieke panden hebben niet een wettelijke beschermde status zoals die voor Gemeentelijke- en Rijksmonumenten geldt. Voor de VGME is dit een doorn in het oog. 
Ook die panden dienen niet enkel op basis van economische gronden behouden en versterkt te worden. 
De NCG gaat uit van een vergelijkbaar standpunt; de NCG heeft de betrokken gemeenten, B&W’s, ruime tijd geleden opgeroepen inzicht te geven in welke panden in betrokken gemeente beeldbepalend of karakteristiek zijn. Gemeenten hebben zich hieraan gecommitteerd, maar de uitvoeringsnelheid verschilt nogal per gemeente.

De VGME is verbijsterd dat gemeenten zo weinig blijk geven van trotsheid en belang om hun eigen cultureel erfgoed in deze te koesteren. Hier moet echt een andere manier van denken en handelen komen. Het door de NCG, jongstleden juli, gepresenteerde Erfgoedprogramma benadrukt de rol die gemeenten in deze hebben.

Want als er geen duidelijke beschermde status is, is er te veel vrijheid om af te zien van erfgoed waardige oplossingen. Zelfs de mogelijkheid voor sloop wordt hierdoor een kier gezet…..
De VGME gaat de gemeenten vragen om met gepaste haast inzicht te geven aangaande de resultaten van de inventarisatie van beeldbepalende en karakteristieke panden.

Net als voor de NCG is ook voor gemeenten de VGME een gesprekspartner. Als belangenvereniging kan de VGME proactief meedenken, bijvoorbeeld hoe borging/zekerstelling van erfgoed in brede zin wenselijk is of hoe een plan van aanpak georganiseerd moet worden bij individuele eigenaren. Monumenten en karakteristiek panden zijn uniek en vragen een hele andere aanpak dan uniforme rijtjes woningen.
De VGME gaat actief leden raadplegen om daarmee de overheidsorganen te voeden en daar waar noodzakelijk te corrigeren. Daarnaast uiteraard de leden informeren over keuzes die door betrokken overheden gedaan worden. Om helderheid en transparantie te veroorzaken voor elke individuele eigenaar van een karakteristiek of monumentaal pand

De VGME zal blijvend de vinger aan de pols houden en uiteraard ook de NCG kritisch blijven volgen om de uitgangspunten van de vereniging te waarborgen. Meer informatie is te vinden op de website www.groningermonument.nl