Wat betreft de hoogte van de contributie en de inning van de contributie gaat er de komende periode het nodige veranderen. In 2017 en 2018 was de contributie van de leden en de vrijwilige bijdrage van de donateurs gesteld op minimaal € 5,00 per jaar. Het bestuur was er bij de vaststelling van deze contributie vanuit gegaan dat er instanties/organisaties zouden zijn die ons werk van harte willen steunen met een financiele bijdrage.

Dit laatste blijkt helaas niet zo te zijn. Hoewel vrijwel alle belangrijke stakeholders in het aardbevingsdossier te kennen hebben gegeven blij te zijn met de oprichting van een vereniging van eigenaren van het gebouwde erfgoed in het aardbevingsgebied, zijn zij niet bereid de vereniging financieel te steunen. Het bestuur is hierover zwaar teleurgesteld. Te meer daar er veel geld omgaat in het aardbevingsdossier. Geld dat vaak ook nog bij de verkeerde partijen terecht komt. 

Aan de andere kant is het bestuur ook niet in staat om veel energie te steken in het vinden van mogelijke fondsen en subsidies. Hiervoor is de capaciteit van het bestuur te beperkt, maar ook de kennis. 

Willen wij één van onze belangrijke doelstellingen, namelijk het onderling in contact brengen van de leden om op die manier kennis en ervaring uit te wisselen met als doel elkaar te versterken, realiseren, is meer geld nodig. Een bijeenkomst zoals in het begin van dit jaar kost al gauw tegen de duizend euro. Met de huidige inkomsten van een contributie van € 5,00 hebben we hiervoor amper dekking. Een schriftelijke uitnodiging sturen behoort al helemaal niet tot de mogelijkheden. 

Door het bestuur is een begroting opgesteld voor 2019. In deze begroting is uitgegaan van de nieuwe contributie per 1 januari a.s. Deze begroting is gepubliceerd op onze website. 

Het bestuur ziet zich dan ook genoodzaakt de contributie te verhogen naar € 25,00 per jaar. Dit geldt zowel voor donateurs als leden. In de Algemene Leden Vergadering van 10 september j.l. is dit voorstel aangenomen.

Hoewel wij ons niet kunnen voorstellen dat dit voor de huidige leden een reden is om het lidmaatschap op te zeggen, zullen we hier wel rekening mee moeten houden. In dat geval even een mailtje naar ons secretariaat met daarin het verzoek het lidmaatschap/donateurschap te beeindigen. 

Mocht de hoogte van de contributie bezwaarlijk zijn voor u, neem dan ook even contact op met het secretariaat. In dat geval zullen wij dit met u bespreken en met een aanpassing komen.

Innen van de contributie 

Het innen van de contributie is tot nu toe een tijdrovende aangelegenheid geweest. In 2017 heeft een deel van de leden de contributie niet betaald ondanks een aantal verzoeken. Voor 2018 heeft slechts 1/3 van de leden zijn of haar contributie betaald. Binnenkort ontvangt elke lid een verzoek om de contributie voor 2018 alsnog te voldoen.

In een gesprek met onze bank heeft deze geadviseerd om over te gaan tot automatische incasso. Temeer daar het gebruikelijk is dat verenigingen/stichtingen op deze manier hun contributie en/of bijdragen innen. 

Het bestuur heeft dan ook besloten bij de huidige leden/donateurs over te gaan tot automatische incasso met ingang van het nieuwe ledenjaar 2019. Nieuwe leden die zich nu aanmelden, verplichten zich akkoord te gaan met automatische incasso.

Binnenkort ontvangt u hierover meer bericht en zal worden aangegeven op welke manier u de vereniging kunt machtigen tot automatische betaling.