Van de voorzitter...... (8)

derk gekniptkopie

Het is al weer even geleden dat u een nieuwsbrief van ons hebt ontvangen. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de vakanties. Echter, de scholen zijn weer begonnen en het 'normale' leven wordt weer opgepakt. Graag informeer ik u over de recente ontwikkelingen. Ontwikkelingen die voor onze leden van belang zijn. 

Niet óver ons praten, maar mét ons praten...

Vanaf het begin van de vereniging hebben wij verkondigd dat er veel te veel óver de eigenaren wordt gepraat én beslist en dat wij het met deze gang van zaken niet eens zijn. Van meet af aan hebben we de opstelling gehad dat de hele aardbevingsproblematiek een gezamenlijk probleem is waar we in goed overleg en met wederzijds respect de goede oplossingen voor moeten zien te vinden. Waarbij de gedupeerde eigenaren een belangrijke stem hebben als het gaat om adequate oplossingen… Niet óver ons praten, maar mét ons praten!

Het lijkt erop dat we in het behalen van deze doelstelling geslaagd zijn. In ons tweejarig bestaan heeft de vereniging zich een positie weten te verwerven bij bestuurders van overheid en bevingsinstanties. We kunnen stellen dat we inmiddels een gerespecteerde gesprekspartner zijn én een spreekbuis namens alle eigenaren van het gebouwde erfgoed. Niet in de laatste plaats door de concrete voorstellen waar wij mee komen en onze constructieve opstelling. 

Overleg TCMG

Zo is er momenteel een goed overleg met de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen over manieren om de schade afhandeling te versnellen als het gaat om het gebouwde erfgoed. Een schade afhandeling met respect voor de monumentale waarde van ons erfgoed dat in een belangrijke mate de uniciteit van de provincie Groningen bepaalt. Zoals u weet verstaan we hieronder alle rijks- en gemeentemonumenten, maar ook de karakteristieke- en beeldbepalende panden. We hopen u binnenkort te kunnen informeren over concrete afspraken, waaronder een pilot. 

Overleg ministeries

Verder zijn we op dit moment in gesprek de ministeries van EZK en OCW. Dit naar aanleiding van een aantal brieven die wij in het voorjaar van 2019 hebben gestuurd met daarin concrete voorstellen over de aanpak van het gebouwde erfgoed.

Op 27 augustus j.l. heeft een vertegenwoordiging van het bestuur een gesprek gehad met minister van Engelshoven van OCW. Zij heeft aangegeven onze ideeen over een integrale aanpak en één erfgoedfonds van harte te willen steunen. Er zijn concrete afspraken met haar gemaakt over hoe verder te gaan. Op korte termijn zal de vereniging een opdracht gaan verstrekken met als doel het maken van een inventarisatie ter voorbereiding van een pilot. In deze inventarisatie zal de haalbaarheid van onze plannen worden onderzocht en zal een vergelijking worden gemaakt tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Belangrijk is dat wij als vereniging deze opdracht geven en er aan ons gerapporteerd wordt. De inventarisatie moet in december zijn afgerond zodat we begin volgend jaar met een pilotproject kunnen starten om meerdere erfgoedpanden aan te pakken op de manier zoals wij dat graag zien: een integrale aanpak waarbij de eigenaar zelf weer de regie in handen heeft. De minister heeft aangegeven dat zij de instandhouding van het erfgoed van de provincie Groningen belangrijk vindt en dat zij zich hier sterk voor wil maken. Daarnaast is er ook nog gesproken over een gewenste uitbreidig van het takenpakket en de scope van het erfgoedloket. Ook hierin zijn positieve ontwikkelingen te zien. Wij houden u op de hoogte.

Inmiddels zijn de voorbereidende gesprekken gestart met het ministerie van EZK. Voorbereidende gesprekken voor de ontmoeting tussen het bestuur en minister Wiebes. Met de steun in de rug van het ministerie van OCW, zien wij ook deze gesprekken met vertrouwen tegemoet. 

Gespreksgroepen

De afgelopen periode hebben wij van verschillende leden minder positieve signalen ontvangen over het verloop van projecten waarbij het NCG en het CVW betrokken zijn. Het gaat dan om de projecten "Heft in eigen hand", "Versterken op bestelling" of "Eigen initiatief". Het blijkt steeds weer dat deze projecten moeizaam verlopen en sterk afhankelijk zijn van de bureacratie van genoemde instanties. Het is ons inmiddels duidelijk geworden dat dit projecten zijn die bij lange na niet in de buurt komen van wat ons voor ogen staat. Voor het bestuur aanleiding voor het vormen van een gespreksgroep om na te gaan waar de knelpunten en de verschillen zitten. De leden kunnen op deze manier elkaar helpen en voor het bestuur levert het wellicht argumenten op die zij kan gebruiken in de onderhandelingen. De voorbereidingen van een dergelijke gespreksgroep zijn in volle gang. Er zal gebruik worden gemaakt van professionele begeleiding. Om zo veel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen aan deze gespreksgroep deel te nemen, zal de bijeenkomst worden georganiseerd op een avond. Vanaf 6 uur tot circa 10 uur, inclusief broodmaaltijd. 

Hebt u ervaring met één van genoemde projecten en wilt u deze ervaring graag met anderen en met het bestuur delen? Stuur dan even mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene Leden Vergadering op 5 november a.s.

Het bestuur heeft onlangs besloten een extra ledenvergadering te organiseren op dinsdag 5 november a.s. De aanleiding hiervoor is de situatie rondom het beheer van de financiën. Het bestuur vindt het belangrijk dat er op zo kort mogelijke termijn een formele benoeming plaats vindt van de penningmeester. Nadat dit is gebeurd, kan de penningmeester (Kees Bons) ingeschreven worden in de Kamer van Koophandel als officieel bestuurslid. Daarna kan Kees geautoriseerd worden voor onze bank.

Een tweede aanleiding is de benoeming van een kascommissie. Voor het goedkeuren van de jaarrekening over 2019 is de benoeming van een kascommissie een vereiste. Een andere mogelijkheid is het inschakelen van een accountant. Dit laatste gaat echter geld kosten. Daarom geeft het bestuur de voorkeur aan een kascommissie. Aangezien er dan toch een ledenvergadering is, lijkt het bestuur het wenselijk om ook het Huishoudelijk Reglement ter goedkeuring voor te leggen aan de vergadering. Reserveer daarom 5 november in uw agenda. De vergadering zal worden gehouden op Boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda. Aanvang 19:30 uur.

Wij proberen voor deze avond ook nog een spreker te organiseren die ons iets kan vertellen over de verzekering van erfgoedpanden. Hierover bestaat veel onduidelijkheid als het gaat om het verzekeren van de herbouwwaarde. Verder ook aandacht voor de aansprakelijkheid als gevolg van aardbevingsschade in relatie tot al of niet versterken. Ieder lid ontvangt nog nader bericht over deze vergadering.

Professionele ondersteuning.

Geleidelijk aan krijgen we het als bestuur drukker en drukker. Maar dat heeft ook een keerzijde. De bestuursleden zijn allen vrijwilligers die de bestuurstaken "er even bij moeten doen". Naast hun normale werkzaamheden. Dat gaat steeds meer knellen. We lopen nu het risico dat de vereniging aan zijn eigen succes ten onder gaat. Dat willen wij koste wat het kost voorkomen. We zijn dan ook genoodzaakt om steeds meer gebruik te gaan maken van professionele begeleiding. Als bestuur zijn wij voortdurend in gesprek met bestuurders, beleidsmedewerkers en professionals. Maar dit zijn wel medewerkers die in dienst zijn van een organisatie en betaald worden voor hun werkzaamheden. Een ongelijke strijd...

Wij zullen dan ook meer gebruik moeten gaan maken van professionals. Om te beginnen willen wij op zo kort mogelijke termijn secretariele ondersteuning: agendabeheer, organiseren van ledenactiviteiten, notuleren, etc. Op dit moment zijn wij ook in gesprek met iemand die ons kan helpen voor het maken van persberichten, redactionele stukken, verslagen, etc. Communicatie met onze achterban komt af en toe in de knel. Maar juist de communicatie met u is van groot belang voor de continuiteit van de vereniging. Ook dat moet beter. Verder willen wij professionals gaan inschakelen voor het leiden van gespreksgroepen, doen van kleine onderzoeken, uitwerken van blauwdrukken, etc. 

Dit gaat uiteraard geld kosten en daar zullen middelen voor beschikbaar gesteld moeten worden. Het bestuur is van mening dat de contributie al hoog genoeg is en niet verhoogd mag worden (liever nog naar beneden). Wij zullen voor deze middelen een beroep doen op onze overheid. Deels gebeurt dit inmiddels al. Maar helaas is dit nog niet voldoende. 

Bij het inschakelen van betaalde professionals, maken wij bij voorkeur gebruik van de kennis en kunde van onze leden. Denkt u in aanmerking te kunnen komen voor een dergelijke opdracht, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Betrokkenheid van de leden is een belangrijk uitgangspunt. 

Tot slot...

Uit bovenstaande blijkt dat er positieve ontwikkelingen zijn. Het komend jaar zal een spannend jaar worden. De afgelopen twee jaar hebben we veel gezaaid. Het wordt nu tijd om te oogsten en wij denken dat de tijd er rijp voor is. Wij zullen proberen om u, met onze beperkte middelen, toch zo veel mogelijk op de hoogte te houden.

 

 


Afdrukken   E-mailadres