Loslaten 150% versterkingscriterium voor het erfgoed - brief aan minister Wiebes

Sloop huis slachtoffer aardbeving Groningen MG 7591Onderstaand de brief die onlangs naar de heer Wiebes, minister van EZK,  is gestuurd. Hierin uiten wij onze zorgen over de het oneigenlijk gebruik van het argument dat versterken te duur zou zijn en er dus maar gesloopt moet gaan worden. Wij pleiten in deze brief voor het loslaten van het 150%  criterium van de herbouwwaarde voor ons erfgoed.

 

Zijne Excellentie de heer E.D. Wiebes
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

 

Groningen, 3 maart 2018

 

Betreft: loslaten 150% versterkingscriterium voor het erfgoed

 

Hooggeachte heer Wiebes,

De afgelopen weken is het bestuur van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren nogmaals geconfronteerd met ontwikkelingen die ons grote zorgen baren als het gaat om het behoud van het gebouwde erfgoed in het aardbevingsgebied. Recentelijk hebben zich een aantal situaties voorgedaan waaruit blijkt dat ons waardevolle erfgoed in ernstige mate bedreigd wordt door sloop. De schaal waarop en de snelheid waarmee verdient absoluut uw aandacht.

Wij realiseren ons dat het normaal is dat een gebied aan verandering onderhevig is: dit geeft een bepaalde dynamiek die maatschappelijk ook geaccepteerd is. Dat heeft tot gevolg dat incidenteel delen van ons erfgoed verloren gaan of juist weer in ere worden hersteld. Wat ons echter grote zorgen baart is het verdwijnen van delen van ons erfgoed in een aanzienlijk hoger tempo dan vóór de aardbevingsproblematiek aan de orde was. En, minstens zo erg, dat té vaak en té gemakkelijk het argument wordt gebruikt dat versterken te duur zou zijn. De schaal waarop en de snelheid waarmee dit momenteel in gang gezet wordt, is voor ons als vereniging onacceptabel.

Op dit moment hebben rijks- en gemeentemonumenten voldoende bescherming tegen ongewenste sloop door de voorgenomen versterkingoperaties in het aardbevingsgebied. Dit geldt echter niet voor de beeldbepalende en karakteristieke panden in dit gebied. De Nationaal Coordinator Groningen hanteert momenteel een criterium van 150% van de herbouwwaarde om te bepalen of er versterkt of gesloopt gaat worden. Dit kan tot gevolg hebben dat grote delen van ons erfgoed alsnog gesloopt gaan worden. Simpelweg omdat de kosten van de versterking boven deze norm uitkomen.
De Vereniging Groninger Monument Eigenaren wil, speciaal voor het aardbevingsgebied, een Status Aparte voor deze beeldbepalende en karakteristieke panden. Dit houdt in dat de koppeling van dit deel van het erfgoed aan eerdergenoemd criterium moet worden losgelaten. Door het loslaten van dit criterium wordt verdere invulling gegeven aan de overgenomen motie (nummer 416, 16 januari 2018) van onze kamerleden Carla Dik-Faber en Henk Nijboer over het erfgoed.
Sloop is namelijk geen optie en economisch gewin mag, als het om het erfgoed gaat, nooit de boventoon voeren.

Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat het niet het doel van de vereniging is om van de provincie Groningen een openluchtmuseum te maken. Ook in de nabije toekomst zullen er omstandigheden zijn dat delen van ons erfgoed aangepast of wellicht gesloopt moeten gaan worden. Uiteraard heeft de eigenaar-bewoner hierover het laatste woord. Maar op de schaal en de snelheid waarmee er nu gesloopt dreigt te worden, zal een halt moeten worden toegeroepen.

Wij vertrouwen er op u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben en wachten uw reactie af.

Namens de leden en het bestuur van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren,

met vriendelijke groet,

 

 

ir. Derk K. Kremer (voorzitter VGME)

 


Afdrukken   E-mailadres