derk gekniptkopieNa de Algemene Leden Vergadering van 21 mei j.l. is het een tijdje rustig geweest wat betreft de communicatie met onze leden en donateurs. Laten we het zien als een 'zomerreces'. Kortgeleden hebben we onze eerste bestuursvergadering na de vakantieperiode weer gehad. Ik kan constateren dat het bruist van de energie. Maar er is ook een hoop te doen. Temeer daar het schadeprotocol op dit moment in een impasse zit.

Op de een of andere manier komt het maar niet van de grond bij het NCG. Dit geldt ook voor het proces van schadepreventie: het versterken van woningen loopt een behoorlijke vertraging op. Regelmatig zie je dat het argument wordt gebruikt dat dit een gevolg is van het nog niet geinstalleerd zijn van een nieuwe regering. Wij zetten hier een groot vraagteken achter of dit de werkelijke reden is. Wij blijven bij ons standpunt dat het in de basis gaat om de gedupeerde eigenaar en degenen die verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van de schade. Instituten als het NCG kunnen daarin faciliteren: niet meer en niet minder. Genoemde impasse is voor ons een reden temeer om ons sterk te maken voor goede oplossingen als het gaat om het cultureel erfgoed. Al of niet met het NCG. 

Overigens hebben we kortgeleden een eerste kennismaking gehad met de heer Alders van het NCG en met mevrouw Somers. Deze laatste is binnen het NCG verantwoordelijk voor de portefeuille Cultureel Erfgoed. Met haar zullen we de komende tijd regelmatig contact hebben. Het was goed om te horen dat het NCG blij is met dit initiatief van onze Vereniging. Op deze manier zijn de eigenaren goed vertegenwoordigd naast de publieke organisaties die erfgoed in eigendom hebben. Deze boodschap houdt een erkenning in van onze vereniging en dat wij een partij zijn die, namens de eigenaren, streven naar goede oplossingen. 

Op dit moment voeren we diverse gesprekken met partijen die mogelijk van belang kunnen zijn voor ons bij het zoeken naar adequate oplossingen. Zo is er kort geleden uitgebreid gesproken met een vertegenwoordiger van het Restauratiefonds. Het was een constructief gesprek waarin meerdere ideeen op tafel kwamen wat wij voor elkaar kunnen betekenen. De komende tijd zullen wij u hierover informeren. Verder blijkt dat ook vertegenwoordigers van het Ministerie van OCW graag met ons in gesprek willen gaan. Ook hieraan geven wij graag gehoor.

Ook zijn wij verheugd dat in de afgelopen periode zowel de Stichting Oude Groninger Kerken als het Groninger Landschap ons benaderd hebben met het voorstel om te komen tot een goede samenwerking als het gaat om de afhandeling van de schade. Hun voorstel is een beraad te vormen dat regelmatig bijelkaar komt om ervaringen en ideeen uit te wisselen. Maar vooral om na te gaan op welke onderdelen we samen kunnen optrekken. Ook hierover zullen wij u blijven informeren. Elders in onze nieuwsbrief meer hierover. Daarnaast zijn wij ook uitgenodigd deel te nemen aan het Erfgoedberaad. Over beide vind u meer informatie elders in onze nieuwsbrief.

Zaken die verder in de bestuursvergadering aan de orde zijn geweest is het contact met onze achterban, het huishoudelijk reglement, het verkrijgen van middelen om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Wat betreft dit laatste: we zijn een groep van vrijwilligers die alles er "even bij moet doen". Wij doen het met plezier, maar er zijn een aantal zaken die we graag professioneler aanpakken. Bijvoorbeeld de website: deze moet een belangrijke schakel worden in de communicatie met onze achterban. Met u dus. Maar ook willen wij de komende tijd het contact met onze achterban intensiveren op een andere manier. Regelmatig bijeenkomsten waar leden elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Op welke manier wij dat gaan aanpakken, hoort u binnenkort. Op de Ledenvergadering is aangegeven dat het contact, en het uitwisselen van kennis en ervaringen, tussen leden belangrijk is. Wij zien het als onze taak dit te faciliteren. Maar hiervoor zijn financiele middelen een noodzaak. Het opsporen van mogelijke sudsidieverstrekkers is een belangrijke taak. 

Kortom, er valt een hoop te doen. Maar het bestuur is positief gestemd, wetende dat we niet alles in één keer kunnen realisren. Het leggen van prioriteiten is daarin belangrijk. Maar we zijn ervan overtuigd dat we werken aan een goede zaak en weten ons gesteund door steeds meer partijen die het Cultureel Erfgoed een warm hart toedragen. Aan ons de taak om daar op een goede manier gebruik van te maken, in het voordeel van onze leden.