dorp 03 boven verloop

Wat willen wij bereiken?

Voor al onze leden, eigenaar van een rijksmonument, gemeentemonument, karakteristiek- of beeldbepalend pand, willen wij het volgende bereiken:

 

Alle gebouwde erfgoedpanden krijgen eenzelfde, beschermde status in dit als “rampgebied” aan te merken aardbevingsgebied

De schadeafhandeling voor het gebouwde erfgoed moet zorgvuldig en soepel verlopen op basis van een inventarisatie en beoordeling door aantoonbare deskundigen en gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect (High Trust), waarbij:

  • relatief kleine schades (minder dan enkele promilles van de woz waarde) worden zonder meer uitgekeerd op basis van een schaderapport door wederzijds erkende erfgoeddeskundigen. Steekproefsgewijs worden inspecties gedaan door de aansprakelijke partijen of daartoe bevoegde instanties;
  • grotere schades worden geinventariseerd en beoordeeld door gespecialiseerde erfgoeddeskundigen welke worden voorgedragen door de vereniging: onder regie van de eigenaar wordt een schadeherstel rapport opgesteld, ingediend en beoordeeld door de aansprakelijke partijen. Realisatie in opdracht van de eigenaar, ondersteund door de restauratie architect.

In het schadeherstel wordt de eigenaar centraal gesteld: het gaat per slot van rekening om zijn of haar eigendom, zijn of haar veiligheid en zijn of haar welzijn. Dit heeft tot gevolg dat:

  • de eigenaar zelf de erfgoed experts kiest door wie hij of zij een schaderherstelplan laat opstellen;
  • de eigenaar bepaalt hoever hij of zij wil gaan met het preventief versterken;
  • de eigenaar heeft de vrijheid te bepalen of hij dit schadeherstelplan wil combineren met zo mogelijk een restauratieplan en/of een schadeherstelplan

Daar waar de NAM / Shell uit het schadeproces is gehaald, moet dit ook gelden voor Energie Beheer Nederland / de Staat. De beoordeling van de schadeclaims en de schadeherstelplannen/restauratieplannen moet door een onafhankelijke partij gebeuren waar zowel de getroffen eigenaren als de aansprakelijke partijen vertrouwen in hebben.

gekwalificeerd personeel of met aantoonbare deskundigheid

erfgoedfonds

waardecompensatie erfgoed anders dan bij normale panden

ruimhartige compensatie dekkingsmogelijkheden realisatie onderhoud, aanpassingen, etc.

Minder administratieve lasten op basis van High Trust

Iedere erfgoed eigenaar in het aardbevinggebied moet het recht hebben een veiligheidsinspectie uit te laten voeren door de aansprakelijke partijen of daartoe bevoegde vertegenwoordigers. 

 Bouwnormen waar gebouwen in het algemeen aan moeten voldoen wordt ondergeschikt gesteld aan de culturele waarde van het pand: in deze afweging heeft de eigenaar een beslissende stem

(ervan uitgaande dat een eigenaar bewust gekozen heeft voor erfgoed en dus daar zuinig op is)

 

 

Hoe willen wij dit bereiken?

 

Creeren van een basis van vertrouwen en wederzijds respect van alle partijen die bij de afhandeling van het proces van schadeherstel en schadepreventie betrokken zijn,

lobbyen bij politiek en bestuurders voor draagvlak

over het schadeherstel worden goede afspraken gemaakt met beide aansprakelijke partijen of met de partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het schadeherstel. Dit laatste alleen als deze partijen over het nodige mandaat beschikken om bindende afspraken te maken

 Monument Diagnose en Conservering Systeem (MDCS).

Een vereniging met voldoende leden en voldoende draagvlak bij haar achterban. Op deze manier hebben wij een sterke onderhandelingspositie naar de stakeholders in het aardbevingsdossier.

 

dorp 03 onder verloop

flyer