Inloopbijeenkomst erfgoed

erduurzaming is een breed begrip en gaat verder dan alleen het toepassen van technische maatregelen. Het huidig en toekomstig gebruik, de functie van het gebouw, het gebruikersgedrag en de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw etc. zijn van invloed op de mogelijke maatregelen.
Monumenten zijn in een andere periode gebouwd met gebruikmaking van andere constructietechnieken en bouwmethoden. Dit maakt dat verduurzaming hiervan zeer zorgvuldig dient te gebeuren vanwege mogelijk negatieve impact op het gebouw en de constructie. 

Behoud van monumentale waarden in het algemeen, dus ook op lange termijn is één van de uitgangspunten. Maar bouwfysische risico’s, bijvoorbeeld als gevolg van een verstoorde vochthuishouding of condensatieproblemen, moeten hierbij wel beheersbaar zijn. 

Een integrale denk- en werkwijze vanuit verschillende disciplines is noodzakelijk om tot een zorgvuldig en weloverwogen plan van aanpak te komen om erfgoed te verduurzamen of de energieprestatie van een gebouw te verbeteren. Deze integraliteit moet in de planvormingsfase geborgd worden door nauwe afstemmingen tussen onder andere erfgoedspecialisten en installatietechnische experts. Niet alleen specifiek op objectniveau maar ook op een gebiedsgerichte analyse is wenselijk om breed gedragen oplossingen te kunnen aandragen waarmee de impact op het monument beheersbaar blijft. 

Verduurzaming of verbeteren van de energieprestatie is geen apart onderdeel maar juist een integraal aspect van goed beheer en onderhoud van een monument en met name als onderdeel van het versterkingsproces, om deze toekomstbestendig te kunnen maken. 

Om een eigenaar te helpen daadwerkelijk tot verduurzaming over te gaan is het noodzakelijk om praktische tips en adviezen te geven in de mogelijkheden maar ook de beperkingen. Praktisch haalbaar - realistisch qua uitvoering en financiële haalbaarheid - gericht op beheersbaarheid van onderhoudskosten zowel qua installaties als bouwkundig.

Hoe hiermee om te gaan, wat kan iemand zelf al doen, wat zijn de financiële mogelijkheden van een eigenaar, welke basis informatie is nodig en welke stappen moeten er genomen worden om verder te kunnen. Daarnaast zijn de meeste eigenaren niet thuis in de complexe materie van wet- en regelgeving in combinatie met erfgoed. Dit maakt het des te belangrijker om duidelijk en op inzichtelijke wijze te communiceren zodat het voor een eigenaar duidelijk is wat hem te doen staat.  

In deze inleidende presentatie gaan we uitleggen op welke manier de VGME de komende maanden haar leden wil informeren en begeleiden over verduurzaming van hun pand. Zeker voor eigenaren die ook nog in aanmerking komen voor versterking liggen er aantrekkelijke mogelijkheden. Niet alleen theorie, maar ook ervaringen uit de praktijk van onze leden is belangrijk om te delen. 

Evenement gegevens:

Startdatum 12-10-2023 17:00
Einddatum 12-10-2023 20:00
Toegang Gratis toegang
Locatie Oosterkerk

U kunt alleen commentaar geven of vragen stellen als u bent geregistreerd en ingelogd.