ANBI VERWIJZINGEN

Statuten

Hoofd- en nevenfuncties

Beleid verkrijgen financiële middelen

Gehanteerde wervingsmethoden

Omvang reserves in de jaarrekening

Verenigingsplan

Voorgestelde statutenwijzigingen

onderstaand de noodzakelijke statutenwijzigingen welke nodig zijn om een ANBI status te krijgen. Deze worden in de eerstvolgende ALV voorgelegd aan de leden.

Artikel 5.1.2

De bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling die de uitoefening van zijn taak kan beïnvloeden. Indien een incidentele belangenverstrengeling plaatsvindt dan zal dit bestuurslid zich onthouden van stemming.

Artikel 1.1.3

Uit de statuten van de organisatie blijkt dat de financiële middelen die na opheffing van de organisatie overblijven, worden besteed aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling