Sloop is geen optie ...

 

voor een kort overzicht van dit submenu, zie de inleiding

 

huis 01 boven verloop

Uit de brief aan de minister van OCW, mevrouw van Engelshoven:

Gebleken is dat de procedure voor het toekennen van een status als monument, beeldbepalend of karakteristiek mogelijk onderhavig is aan persoonlijke en/of commerciële belangen. Het proces van toekennen van een status is onvoldoende transparant en kan in enkele gevallen ronduit dubieus genoemd worden. Het slopen van panden die geen enkele status hebben kunnen, onder het mom dat versterken te duur is, vrij eenvoudig gesloopt worden omdat er alleen een meldingsplicht is.

Wij realiseren ons dat het toekennen van een status primair de verantwoordelijkheid van een gemeente is en dat er bepaalde regels zijn waar een gemeente zich aan moet houden. De overheid en de provincie kunnen hierop geen invloed uitoefenen. Hooguit dat zij de gemeenten ter verantwoording kunnen roepen over het gevoerde beleid als het gaat om het culturele erfgoed. Maar dit kan te laat zijn: zeker als we kijken naar het tempo waarmee onze dorpen worden aangepakt in de versterkingoperaties. 

Het is belangrijk dat panden die, door de bewoners gezien worden als onderdeel van het culturele erfgoed, de status krijgen die ze verdienen. Het is een aantal keren gebleken dat er maatschappelijke onrust ontstaat als een gemeente hier te gemakkelijk over gaat oordelen of andere belangen laat prevaleren. Als hier niet zorgvuldiger mee wordt omgegaan, hebben wij het sterke vermoeden dat deze onrust zal toenemen doordat grote delen van ons erfgoed gesloopt gaan worden. Groningers zijn trots op hun provincie en hun erfgoed dat van grote cultuurhistorische waarde is en in belangrijke mate bepalend is voor het karakter van de provincie.

Wij zijn dan ook van mening dat er maatregelen genomen moeten worden die gemeente-overschrijdend zijn en waarmee het, juist in dit gebied, waardevolle culturele erfgoed goed benoemd wordt. Hoewel er een Erfgoedprogramma 2017-2021 is opgesteld namens een aantal belangrijke stakeholders, waaronder de gemeenten, biedt dit document bij lange na niet de noodzakelijke garanties die nodig zijn voor het behoud van ons erfgoed. Ook de Omgevingswet gaat hierin niet ver genoeg.

Het erfgoed is maatschappelijk eigendom en kent, zeker als het gaat om de ruimtelijke samenhang, geen gemeentegrenzen. 
Wetende dat het niet tot de bevoegdheden van de minister behoort om een status toe te kennen of zich hier in te mengen, willen wij u toch laten delen in de grote zorg die wij hierover hebben.

 

Tot zover het gedeelte uit de brief. Wij willen nu de inwoners van het aardbevingsgebied de mogelijkheid geven om panden, die geen status hebben en waarvan de inwoners vinden dat dat wel zou moeten, aan te geven in ons systeem. Binnenkort meer hierover. 

 

Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed