logo vvgme

Wie zijn wij?

Dit is de website voor eigenaren van monumenten en beeldbepalende panden die te maken hebben met schade als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen en willen komen tot een gezamenlijk strategie om datgene te krijgen waar ze recht op hebben! Wij benaderen de oplossingen van deze problematiek vanuit het perspectief van de eigenaar. Per slot van rekening gaat het om zíjn eigendom, zíjn veiligheid en zíjn welzijn. Of die van haar.....
1Schadeherstel
2Schadepreventie
3Waardecompensatie
Wordt vandaag nog lid!
   
Wonen in de provincie?
Overwegen om weg te trekken uit het gebied van de gaswinning wordt eerder ingegeven door de manier waarop wij door de verantwoordelijke instanties worden behandeld, dan door de risico’s van de gaswinning zelf. Met dit laatste valt prima te leven in een mooi en waardevol gebied. --  een gedupeerde
 

Dat betekent dat wordt aangenomen dat schade aan een pand is veroorzaakt door bevingen, wanneer de NAM niet zonneklaar kan aantonen dat dat niet het geval is

Arbiter: veel zaken in bevingsgebied geschikt

GRONINGEN Sinds de vijf Arbiters Aardbevingsschade in mei vorig jaar aan de slag zijn gegaan, is er in 47 gevallen een schikking ge- troffen.

In 34 gevallen lukte het niet om overeenstemming te bereiken tussen de bewoners aan de ene kant en de NAM en het Centrum Veilig Wonen aan de andere kant. In die gevallen deed de Arbiter een uitspraak.

Als bewoners er niet uitkomen met deze partijen, kunnen ze de hulp van de Arbiter inroepen. Die bekijkt de situatie ter plekke en

bestudeert de beschikbare infor- matie. Vervolgens doet hij een uitspraak. Die is bindend voor de NAM, terwijl bewoners de moge- lijkheid hebben naar de rechter te stappen.

De meeste zaken hadden be- trekking op de hoogte van het schadebedrag of de afwijzing van claims. De Arbiters maken inmid- dels ook gebruik van de omke- ring van de bewijslast. Dat bete- kent dat wordt aangenomen dat schade aan een pand is veroor- zaakt door bevingen, wanneer de NAM niet zonneklaar kan aanto- nen dat dat niet het geval is. 

Dagblad van het Noorden
Dagblad van het Noorden

Add to Favorites

hp standpunten

hp visie

hp leden

hp doelstelling

hp aanmelden

hp steunen