Sloop is geen optie ...

De baas van de NAM herhaalde dat het gasbedrijf best uit de bovengrondse schadeafhandeling wil stappen, mits geen sprake is van een blanco cheque. ,,Voorwaarde is dan wel dat we goede kaders met elkaar afspreken over redelijkheid en aansprakelijkheid.’’

‘Zorg om afwikkeling

van bevingsschade’

GERDT VAN HOFSLOT

GRONINGEN/ASSEN NAM-direc- teur Gerald Schotman maakt zich zorgen over de afwikkeling van bevingsschade. Dat zei hij in zijn nieuwjaarstoespraak.

,,De aardbevingen zijn zowel in aantal als in kracht afgenomen. Dat is goed nieuws voor ieder- een’’, zei Schotman gistermiddag in zijn nieuwjaarsrede voor de medewerkers van de NAM. Vol- gens hem pakt de vermindering van de gasproductie gunstig uit.

De NAM heeft inmiddels sinds de aardbeving bij Huizinge in au- gustus 2012 ruim 65.000 schade- meldingen afgehandeld in over- leg met bewoners, zegt Schot- man.

Hij houdt desondanks zorgen over bepaalde onderdelen van de schadeafwikkeling die nogal weerbarstig blijken te zijn. Bewo- ners zien soms te weinig vooruit- gang, aldus Schotman. Hij juicht het toe dat er steeds meer kennis is over de schade door de gaswin- ning. ,,Niet elke scheur in een wo- ning wordt door een aardbeving veroorzaakt.’’

De NAM-directeur suggereerde in zijn vorige nieuwjaarsspeech nog dat inwoners van Groningen moeten meedelen in de op- brengst van de gaswinning. Nu zegt Schotman daarover: ,,Na aanvankelijke scepsis ben ik ex- tra blij te zien dat dit onderwerp nu in meerdere verkiezingspro- gramma’s is opgenomen.’’

De baas van de NAM herhaaldedat het gasbedrijf best uit de bo- vengrondse schadeafhandeling wil stappen, mits geen sprake is van een blanco cheque. ,,Voor- waarde is dan wel dat we goede kaders met elkaar afspreken over redelijkheid en aansprakelijk- heid.’’

2016 was een lastig jaar voor de NAM door de dalende energie- prijzen en de teruglopende gas- productie. Het bedrijf, dat dit jaar 70 jaar bestaat, nam afscheid van vierhonderd personeelsleden, terwijl ook veel medewerkers bij onderaannemers hun baan verlo- ren. Behalve uit het Groningen- gasveld wordt ook gas geprodu- ceerd uit 145 kleine gasvelden.

Het gasbedrijf gaat dit jaar on- derzoeken of er op een aantal lo- caties zonneweides mogelijk zijn. Gedacht wordt aan het hoofdkan- toor in Assen en een productloca- tie in Groningen. 

Dagblad van het Noorden
Dagblad van het Noorden

Add to Favorites

Instructies invullen formulier
 uw naam  
 emailadres  
 titel  
 categorie  
 afbeelding  
 omschrijving  
 taal  
 bouwjaar  
 gebruik/type  
 locatiegegeven  
 straat  
 postcode  
 plaats  
 land  
 marker  
 kaart  
 latitude  
 longitude  
 captcha  
Spelregels voor het voordragen van erfgoed